Vzdelávacie programy určené pre pedagógov

Spolu s nami zvládnete vytvoriť kvalitné portfólio, podporíte vlastný kariérny rast, rozšírite svoje profesijné kompetencie.

Tvorba a využitie portfólia pre profesijný rast a sebahodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov.

Atestačné portfólio v zmysle atestačných štandardov je obsahovou náplňou vzdelávania Atestácia po novom.

Atestačné portfólio v správnej štruktúre a prehľadné preukázanie kompetencií vo všetkých troch oblastiach.

Individuálne konzultácie v oblasti profesijného rozvoja a tvorby atestačného portfólia.

Tvorba zmysluplných vlastných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Tvorba zmysluplných vlastných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Zážitky a osobné skúsenosti sú najprirodzenejším zdrojom poznania. Toto poznanie je oveľa širšie a trvalejšie. 

Aktívne formy učenia sa detí/žiakov ich priamo včleňujú do výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozvíjajú kľúčové kompetencie a podporujú rast vnútornej motivácie.

Sprítomňovanie minulosti a rozvoj kritického myslenia žiakov, zmysluplné a efektívne využívanie medzipredmetových vzťahov a prierezovej témy.

Funkčná gramotnosť, čiže aj schopnosť napísať pravopisne správne ucelený text, vytvára pre žiakov predpoklady pre úspešné zaradenie sa do sociálneho i pracovného života.

Aktívne formy učenia sa na hodinách dejepisu zvyšujú motiváciu žiakov učiť sa, prebúdzajú v nich záujem o históriu a taktiež podnecujú rozvoj komunikácie a kritického myslenia.

Vedieť vytvoriť zmysluplný súvislý text, ktorý bude viesť k efektívnej komunikácii je jednou zo základných zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa v spoločnosti 21. storočia.

Vedieť vytvoriť zmysluplný súvislý text, ktorý bude viesť k efektívnej komunikácii je jednou zo základných zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa v spoločnosti 21. storočia.

Povinné čítanie – nevyhnutná súčasť literatúry alebo len zaužívaná tradícia? Čitateľské dielne – efektívnejšia cesta ako viesť deti k skutočnému čítaniu.

Ste organizácia alebo vzdelávacia inštitúcia?

Máte záujem o niektoré z ponúkaných školení? Alebo potrebujete niečo špecifické? Vieme pripraviť balík školení na základe vašich preferencií. 

Ste pripravený posunúť sa ďalej?

Napíšte nám vaše kontaktné údaje a my sa s vami čo najskôr spojíme.