Rozvoj učiteľa

Len učitelia hľadajúci inšpiráciu a inovatívne spôsoby vzdelávania, dokážu zapáliť deti a žiakov, viesť ich po ceste učenia sa, podporovať ich pri úspechoch i neúspechoch.

Individuálne konzultácie v oblasti profesijného rozvoja a tvorby atestačného portfólia.

Tvorba zmysluplných vlastných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Tvorba zmysluplných vlastných plánov v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Sprítomňovanie minulosti a rozvoj kritického myslenia žiakov, zmysluplné a efektívne využívanie medzipredmetových vzťahov a prierezovej témy.

Funkčná gramotnosť, čiže aj schopnosť napísať pravopisne správne ucelený text, vytvára pre žiakov predpoklady pre úspešné zaradenie sa do sociálneho i pracovného života.

Vedieť vytvoriť zmysluplný súvislý text, ktorý bude viesť k efektívnej komunikácii je jednou zo základných zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa v spoločnosti 21. storočia.

Vedieť vytvoriť zmysluplný súvislý text, ktorý bude viesť k efektívnej komunikácii je jednou zo základných zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa v spoločnosti 21. storočia.

Povinné čítanie – nevyhnutná súčasť literatúry alebo len zaužívaná tradícia? Čitateľské dielne – efektívnejšia cesta ako viesť deti k skutočnému čítaniu.

Tvorba prijímacích testov zo slovenského jazyka a literatúry v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre základné školy v zmysle školského zákona.

Práca s lyrickým textom je na vyučovacích hodinách náročná aj preto, že texty básní sú žiakom vzdialené, nijako nesúvisia s ich vedomosťami, skúsenosťami či záujmami.

Čitateľ má vnútornú potrebu čítať si, čítanie ho baví a vo voľnom čase ho uprednostní pred inými aktivitami. Ako v tom pomôcť deťom?

Písať znamená experimentovať s jazykom. Umožňuje rozvíjať myslenie, fantáziu žiakov a zároveň podporovať čítanie. Dáva im možnosť prejaviť sa a rozvíjať svoj potenciál.

Vybrať do testu vhodný text a vytvoriť k nemu vhodné úlohy zamerané nielen na čítanie s porozumením, ale aj overujúce vedomosti žiakov z jazyka či literatúry je pre učiteľa výzvou.

Ste organizácia alebo vzdelávacia inštitúcia?

Máte záujem o niektoré z ponúkaných školení? Alebo potrebujete niečo špecifické? Vieme pripraviť balík školení na základe vašich preferencií. 

Ste pripravený posunúť sa ďalej?

Napíšte nám vaše kontaktné údaje a my sa s vami čo najskôr spojíme.