Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti EDUPARK, s.r.o., so sídlom Adama Štrekára 8131/19, 917 08 Trnava, IČO: 54 310 580 , DIČ: 2121625352, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro , Vložka číslo: 50640/T (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

1.2 Predávajúci je prevádzkovateľ internetového portálu www.edupark.sk.

1.3 Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového portálu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná službu online webináru (ďalej aj ako „Kupujúci“ alebo „Účastník“).

1.4 Používaním internetového portálu predávajúceho a potvrdením objednávky a úhradou bankovým prevodom alebo úhradou cez platobnú bránu CardPay od spoločnosti Tatrabanka a.s. dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

1.5 Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23, email: tt@soi.sk.

2. Objednávka školenia (webináru)

2.1. Pre registráciu na webinár alebo iné školenie z ponuky ako sú Vzdelávacie programy pre pedagógov, Vzdelávacie programy pre rodičov, Vzdelávacie programy pre firmy (ďalej spolu len ako ,,školenie“) je potrebné vybrať si konkrétne školenie kliknutím na Zobraziť program, vybrať termín a vložiť vybrané školenie do nákupného košíka (kliknutím na ikonu „pridať do košíka“ pri objednávanom produkte sa produkt automaticky vloží do nákupného košíka).

2.2. Nákup je následne možné uzavrieť (pristúpiť k objednávke) alebo pokračovať ďalej v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky a úhrade bankovým prevodom alebo platbou cez platobnú bránu z platobnú bránu CardPay od spoločnosti Tatrabanka a.s.  je automaticky zasielané spätné potvrdenie o prijatí objednávky na Kupujúcim zadanú e-mailovú adresu, čím dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Bližšie informácie o školeniach sú zasielané elektronicky pred termínom ich konania spolu s faktúrou.

3. Cena školení

3.1 Všetky ceny školení sú uvádzané vrátane bez DPH. V prípade objednávky viacerých školení sa konečná suma sčítava ako suma spolu, bez DPH.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku bezplatne stornovať.

4. Spôsob úhrady školení – platby

4.1. Úhrady za jednotlivé školenia sa realizujú bankovým prevodom alebo úhradou cez platobnú bránu.

4.2. Základnou požiadavkou je vyplnenie fakturačných údajov, kde sa uvádzajú osobné alebo firemné údaje a je potvrdený druh a množstvo objednaných školení. Po súhlase s VOP a kliknutí na ikonu Objednať s povinnosťou platby.

4.3. V prípade záujmu realizovať platbu iným spôsobom ako je uvedené v bode 4.1 VOP, nás kontaktujte na emailovej adrese edupark@edupark.sk.

5. Informácia k stornovaniu objednávky školení

5.1. Školenie je možno bezplatne stornovať 15 dní pred jeho samotným dátumom konania. V prípade stornovania v čase 14 pred dátumom konania školenia bude účtovaný storno poplatok vo výške 75% bez DPH. V prípade neúčasti prihláseného Kupujúceho sa účtuje storno poplatok vo výške 100% bez DPH. Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese edupark@edupark.sk

5.2. Spoločnosť EDUPARK s.r.o. ako organizátor školenia môže zo závažných dôvodov zmeniť termín konania, príp. lektora. O zmene bude informovať registrovaných účastníkov vždy emailom.

6. Dodacia lehota

6.1. Kupujúci obdrží na ním zadanú emailovú adresu ihneď po zaplatení potvrdenej objednávky prístupy k on-line produktom alebo vstupenku na seminár. Dňom nasledujúcom po dni doručenia on-line produktov a vstupeniek začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

7. Odstúpenie, neuskutočnené školenia a reklamácie

7.1. V prípade, ak sa školenie neuskutoční z dôvodu na strane Lektora, vyhlási Lektor náhradný termín konania školenia. V prípade, ak Účastník školenia nemá záujem o účasť na školení v tomto náhradnom termíne je oprávnený požiadať o vrátenie kúpnej ceny, ktorá bude vrátená rovnakým spôsobom, akým ju účastník uhradil (pokiaľ sa nedohodnú inak).

7.2. Lektor je povinný Účastníkov školenia bezodkladne informovať o zmenách vzťahujúcich sa na školenie, najmä na zmenu času, miesta, prípadne zrušenie školenia.

7.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch zakúpených služieb Predávajúceho dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a Kupujúceho písomne (elektronicky/poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej obdržania.

7.5. Predávajúci prijíma v mene Lektora reklamácie ohľadom poskytovania služieb.

7.6. V prípade, ak je predmetom reklamácie funkčnosť Platformy, záujemca je povinný zaslať reklamáciu na emailovú adresu Predávajúceho v tvare: edupark@edupark.sk, a/alebo fyzickou poštou na adresu sídla Predávajúceho.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na edupark@edupark.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 €.

9. Vyhotovenie záznamov zo školení

9.1. Kupujúci berie na vedomie, že na všetkých školeniach organizovaných predávajúcim je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií bez písomného súhlasu predávajúceho. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva predávajúceho, autorov tretích osôb. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu predávajúceho a následné neoprávnené zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej cenníkovej ceny konkrétneho školenia.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

10.2. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

10.4 Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky školenia prostredníctvom www.edupark.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje budú použité na spracovanie objednávky, zjednodušenie používania webovej stránky a na iné účely opísané v dokumente Ochrana osobných údajov.

Obchodné podmienky sú platné od 01.01. 2022 do odvolania.