Referencie

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Záleží nám na vašom názore. Ďakujeme vám za prejavenú dôveru. 

Hodnotenie inovačného vzdelávaia nájdete na tomto linku.

Všetky receznie nájdete na našom google my business profile alebo na facebooku

 

Mgr. Eva Slobodníková
Učiteľka 2. stupňa

Spolupráca s p. Kubišovou bola na vysokej profesionálnej úrovni s ľudským prístupom. Vedela odpovedať na opakované otázky a vysvetliť „polopate“, čo bolo treba. S jej prácou som bola veľmi spokojná a keby bolo treba, v budúcnosti sa na ňu určite obrátim.

Mgr. Zuzana Čačková
Učiteľka 2. stupňa

Hodnotím veľmi pozitívne profesionalitu s akou p. Kubišová pristupuje k práci. Veľmi mi pomohol jej nadhľad nad atest.prácou, rýchle vnorenie sa do témy, kreatívne nápady ako prácu vylepšiť a prehľad aj po formálnej stránke. Jej jednanie boli priame, vecné, s nadhľadom, ochotné pomôcť, poradiť a tvorivé.

M. Watzková
Rodič

Pani učiteľka Nízlová vie dobre a kvalitne naučiť, má prirodzenú autoritu, diplomaciu. Vie zaujať, pomôcť žiakom nájsť v sebe tvorivosť, vôľu. Vie, čo je správne pre vývoj detí, aby z nich vyrástli dobrí ľudia, hodnoty na prvom mieste… Vlastným príkladom, príbehmi a vysvetľovaním pomáha deťom, aby si osvojili nielen učivo, ale aj slušné správanie. Vie deti aj rodičov vypočuť a zohľadniť ich názory.

Ingrid Bedřichová
Vychovávateľka

Mgr. Marcela Kubišová je človek, ktorý má srdce na mieste pre svoju prácu, profesiu, poslanie či záľubu. Je odborníčka a skvelá učiteľka. Nechýba jej nadhľad a hlavne ľudskosť. Je otvorená názorom iných, má ľudský prístup, vie pochopiť, poradiť aj pomôcť. Je to človek, ktorého si budem pamätať vždy, keď pozriem na moju atestačnú prácu. Vedela ma odborne usmerniť, aj nad rámec a na úkor osobného voľného času. Čítala, usmerňovala, pripomienkovala, spomínam na jej precíznosť, ale práve svojim postojom k veciam jej chcel človek vyhovieť a urobiť všetko na 100%. A za to jej patrí odo mňa veľké ĎAKUJEM.

Mgr. Eva Vinterová
Učiteľka 2. stupňa

Trpezlivá, nápomocná bez ohľadu na čas, ochotná poradiť, usmerniť, naviesť ako riešiť dané zadania, pripravená pomôcť s problémami a chybami, estetickým vzhľadom a samozrejme odbornosťou v rôznych oblastiach.

Mgr. Eva Slobodníková
Učiteľ 2. stupňa

Majka (Mária Nízlová) chodila na stretnutie vždy pripravená s presnými bodmi, čo budeme preberať, čím nám šetrila čas a riešili sme vždy konkrétne úlohy. Ako moja vedúca, ale aj kolegyňa mi vždy ochotne poradila, povzbudila v práci. Prichádzala s novými nápadmi, ako by mohol byť vyučovací proces pre žiakov zaujímavejší. Povzbudzovala nás (kolegyne), aby sme sa zapájali do literárnych súťaží.  Vedela naplánovať a zorganizovať exkurzie, súťaže, olympiádu. Vždy bola ochotná pracovať aj nad rámec svojich pracovných povinností a po skončení svojho pracovného času. Je veľmi pracovitá, zodpovedná, empatická.

Mgr. Zuzana Čačková
Učiteľka 2. stupňa

Maria Nízlová je veľmi fundovaná učiteľka vo svojom obore, učí zaujímavo, veľmi kreatívne. Deťom sprostredkováva nielen vedomosti, ale učí ich rozmýšľať, spájať súvislosti. Deti veľmi oceňujú osobný prístup, vyzdvihnutie a objavenie talentov a pozitív dieťaťa skrz hrané divadelné predstavenia. Komunikácia s rodičmi prebieha vždy na úrovni, požiadavky a veci sú jasne odkomunikované. Je učiteľkou s veľkým srdcom. 

Mgr. Eva Balajková
Učiteľka 2. stupňa

Aby človek mohol odborne rásť, potrebuje nové poznatky teoretické i praktické. Rovnako je dôležité mať okolo seba tím ľudí, ktorí majú radi svoju prácu, zamýšľajú sa nad tým, ako robiť ešte inak – lepšie, kreatívnejšie.
Niekedy dajú dobrú spätnú väzbu, čo človek robí nesprávne. To je vzácna hodnota.
Pred dvoma rokmi som požiadala Mgr. Marcelku Kubišovú, či by bola ochotná konzultovať správnosť metodiky pri písaní mojej 2. atestačnej práce. Veľmi si vážim jej spôsob, akým sme spolupracovali pri riešení jednotlivých úloh. Vždy si našla čas, aby si prečítala ďalšie časti tvoriacej sa práce a citlivo i odborne reagovala na pasáže, v ktorých boli nedostatky, či nepresnosti. V jej empatickom, logistickom a pozitívnom prístupe som mala nádej, že moje úsilie bude mať úspešný záver. Jej schopnosti v tejto oblasti pomohli nielen mne, ale viacerým kolegyniam. Som jej za to veľmi vďačná.

Mgr. Stanislav Veselský

Má nadštandardne hlboký i široký prehľad v odbornej terminológii i odbornej pedagogickej literatúre ako aj veľkú skúsenosť i citlivosť pri aplikovaní pedagogických princípov v praxi. Jej úvodné nasmerovanie môjho písania mi pomohlo zorientovať sa v požiadavkách i v spôsobe, ako uchopiť svoje témy. Keď som niekoľkokrát v priebehu písania narazil na nejaký problém alebo nejasnosť, vždy mi ochotne a kvalifikovane poradila.
Neskôr som ju odporučil aj niektorým svojim známym, ktorí písali atestačnú prácu. Od nich som sa dozvedel, že poradensky pomáhala viacerým (aj súčasne), pričom vždy mala prehľad o práci konkrétnej osoby, s ktorou práve komunikovala.
Ak ide poradenskú činnosť robiť profesionálne, na základe vlastnej skúsenosti to hodnotím ako logické vyústenie toho, čo už nejaké tie roky kvalitne, profesionálne a veľmi ľudsky poskytovala.
Pri každej príležitosti ju budem odporúčať.

Dagmar Môťovská
Garantka Hejného metódy

Dobrý deň, Marcelka,
zažila som Vás učiť Hejného metódou, so žiakmi. Bol to pre mňa dobrý zážitok.
Máte príjemný hlas, výborný manažment triedy aj hodiny, vyžaruje z Vás pokoj a istota, ktoré deti potrebujú. Bezpečné prostredie využívate na samostatnú objavnú prácu detí, neboja sa diskutovať ani robiť chyby a prostredníctvom nich napredovať. Ste trpezlivá, dokážete im neodpovedať na priame otázky, ale jemne ich podporiť aby si sami našli odpovede.
Z Vašej práce cítiť skúsenosti, aj že máte veci premyslené. Preto odhadujem, že učitelia môžu tiež čerpať z Vašej sebaistoty, systematickosti a trpezlivosti.

Mgr. Martina Zápražná
Učiteľka 2. stupňa

S pani Kubišovou som spolupracovala pri písaní práce k 2.atestácii.
Konzultácie, ktoré mi pani Kubišová pri písaní mojej práce poskytla, boli pre mňa veľmi obohacujúce vďaka jej profesionálnym, ale aj osobnostným kvalitám. Dokázala sa na moju prácu pozrieť z nadhľadu, cez zorný uhol svojej odbornosti a niekoľkoročných skúseností. Komunikovalo sa mi s ňou veľmi dobre, pretože sa aktívne zorientovala v danej problematike a vhodným spôsobom ma nasmerovala pri riešení odborno-metodického problému. Navrhla mi niekoľko tvorivých riešení skúmaného problému. Navrhnuté riešenia som po konzultácii s ňou dokázala preniesť do konkrétnych pedagogických situácii. Spolupráca s ňou bola pre mňa veľmi podnetná.

Mgr. Martina Dekanová
Učiteľka 2. stupňa

Pri písaní atestačnej práce som spolupracovala s pani Kubišovou. Pomohla mi pri výbere originálnej témy, nasmerovala ma pri tvorbe koncepcie práce. Veľmi zrozumiteľne mi dokázala vysvetliť a na konkrétnych príkladoch odprezentovať vzniknuté pochybnosti ohľadom výskumu v teréne. Oceňujem hlavne jej profesionálny prístup, sprevádzanie jednotlivými etapami od výberu témy až po finálnu verziu práce. V konečnej fáze sme spoločne eliminovali nejasnosti a drobné nedostatky, v prípade zaváhania dokázala ponúknuť vhodné ekvivalenty. Jej pridanou hodnotou je dlhoročné pôsobenie v úlohe pedagóga a reálne zážitky z praxe. V spojení s precíznosťou, vysokou odbornosťou a samozrejme znalosťou metodiky písania prác sa mi vďaka jej koučovaniu podarilo úspešne prácu napísať a obhájiť.

Alena Marhavá
Vychovávateľka

Pani Kubišová má veľkú schopnosť viesť a motivovať ľudí, riešiť problémy, je flexibilná, odolná voči stresu, kreatívny, spoľahlivá, dôsledná, čestná a iniciatívna. Má veľkú schopnosť rozumieť rôznym súvislostiam, príčinám a dôsledkom konania. Veľmi mi pomohla pri realizácii mojej atestačnej práce. Bola mojou konzultantkou. Atestačná práca bola v odbore vychovávateľstvo a téma bola Realizácia oddychovo-relaxačných aktivít v školskom klube detí. Pod jej drobnohľadom bolo stále čo vylepšovať. Veľmi pekne jej ďakujem za čas, ktorý so mnou strávila pri písaní tejto práce.

Anonym
Pedagóg ZUŠ Trnava

Moja skúsenosť s konzultáciami a radami p. školiteľky bola veľmi pozitívna. Získala som od nej potrebné teoretické aj praktické informácie, ktoré mi pomohli pri písaní záverečnej práce v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov. Všetko čo sa týkalo prístupu, vedenia a erudovanosti školiteľky bolo na úrovni, ale zároveň priateľské, nenútené a ľudské.
Potrebné informácie sprostredkovala na profesionálnej úrovni, ale zároveň veľmi zrozumiteľným spôsobom. Nechýbala jej ústretovosť a ochota odpovedať na otázky a vidno, že má výborný prehľad v danej problematike.“